Shared posts

04 Apr 13:45

Bentley Continental GT Speed, 6.0 liter met 642 PK

by Henk de Hooge

Soms zijn er auto's daar hoort eigenlijk helemaal geen tekst bij. De ge-update 6.0 liter Bentley Continental GT Speed met nu 642 Pk (was 635 Pk) is zo'n auto. Zijn sprint naar 100 km/u legt hij nog immer af in 4.1 seconde en wie de gaspedaal ingedrukt houdt ziet de teller oplopen tot 331 km/u. Was getekend Bentley.

624_Speed_Black_EXT_2_Rear
21 Nov 19:29

Here's how ISIS tries to keep its online activity a secret

by Jon Fingas
It's no longer surprising that ISIS uses Telegram's secure messaging to conduct its terror campaigns, but what other tools does it use to keep its online actions under wraps? Thanks to researchers at the West Point military academy, we now have a...
19 Nov 17:33

Europese ministers willen Bitcoin aan banden leggen na aanslagen Parijs

by Maarten Reijnders

De Europese lidstaten willen het gebruik van virtuele munten en anonieme betalingen aan banden leggen.

Op die manier hopen de Europese ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie de financiering van terroristische activiteiten een slag toe te brengen, schrijft Reuters op basis van een voorstel dat het persbureau heeft ingezien. De ministers komen vrijdag bijeen voor een vergadering naar aanleiding van de aanslagen in Parijs vorige week.

14 Oct 04:30

Overheid: maak een einde aan de monetaire ‘laissez faire’

by Gastauteur Follow the Money

Vandaag houdt de vaste Kamercommissie voor Financiën een hoorzitting over het geldstelsel. De aanleiding hiervan zijn de inspanningen van het burgerinitiatief Ons Geld. Ons Geld zet zich in voor een maatschappelijk verantwoorde regeling van het geldstelsel.

Die regeling is grondwettelijk aan de wetgever opgedragen (artikel 106 Grondwet). Maar volgens Ons Geld ontbreken elementaire juridische kaders rondom de schepping en toedeling van geld: ‘Verlening van een bankvergunning is nu feitelijk verlening van een privilege om geld te scheppen. Merkwaardig is echter dat de bankvergunning noch de wettelijke basis daarvan, dit met zoveel woorden vermeldt en reguleert. Het privilege van girale geldschepping wordt zonder tegenprestatie vergeven. Het wordt evenmin omgeven door regels die borgen dat er op een maatschappelijk verantwoorde, transparante en afrekenbare wijze mee wordt omgegaan (Volkskrant).’

Een einde aan de monetaire ‘laissez faire

Dit monetaire ‘laissez faire’ heeft volgens Ons Geld zeer onwenselijke maatschappelijke gevolgen. ‘De geldomloop is ten prooi gevallen aan commerciële exploitatie en aan verstrengeling van belangen en machten. Dat staat op gespannen voet met het maatschappelijk belang van de geldomloop’.

Geldschepping zou louter moeten gebeuren vanuit het algemeen belang

Ons Geld wil dat de overheid verantwoordelijkheid gaat nemen voor de maatschappelijke geldhoeveelheid. Daarbij zouden de volgende beginselen moeten gaan gelden. (i) Geldschepping zou louter moeten gebeuren vanuit het algemeen belang. Nu vindt geldscheppingen plaats vanuit de commerciële belangen van monetaire financiële instellingen (MFIs), in hoofdzaak banken. Deze banken beslissen gelijktijdig over de geldschepping en over de toedeling van dat geld. Zij bepalen wie het waarvoor, en onder welke voorwaarden in handen krijgt. Ons Geld wil echter dat de overheid gaat bepalen hoe en onder welke voorwaarden nieuw geschapen geld initieel wordt besteedt.

Ons Geld stelt daarbij voor om (ii) de macht tot geldschepping en de macht tot toedeling van dat geld te scheiden. Dit om elk particulier of politiek voordeel uit geldschepping te elimineren als motief voor geldschepping. Dat zou immers strijdig zijn met de hoofdregel: geldschepping uit algemeen belang. (iii) Dit voordeel zou bovendien geheel ten goede moeten komen aan het algemeen belang. Om één en ander te borgen zou (iv) de instelling die bevoegd is tot geldschepping geen enkel direct of indirect commercieel belang mogen hebben bij de geldschepping noch bij de toedeling van dat geld. Commerciële renteberekening door de geldscheppende instelling is wat Ons Geld betreft dan ook ongewenst. Het beheer van de maatschappelijke geldhoeveelheid ziet Ons Geld dan als een functie van de overheid, die net als de rechterlijke macht, onafhankelijk is van de politiek.

Ontvlechting van geldomloop en bankbedrijf

In de visie van Ons Geld worden de geldomloop en het bankbedrijf ontvlochten. Daarbij worden tegoeden die wij als geld beschouwen (betaal- en spaargelden) geconverteerd in door de overheid uit te geven digitaal chartaal geld. Bezit van dit geld is dan niet meer afhankelijk van de gezondheid van banken. Depositogarantie kan worden afgeschaft, en too-big-to-fail behoort tot het verleden.

De ontvlechting levert de overheid een voordeel op. Voor de Nederlandse situatie valt daarbij te denken aan een eenmalig voordeel van 700 miljard Euro. Ons Geld stelt voor om dit voordeel te gebruiken voor schuldreductie. Daarbij wordt de staatsschuld in handen van banken tot nul gereduceerd. Wat overblijft wordt uitgekeerd aan de burgers, als burgerdividend, onder de voorwaarde dat er eerst schulden mee worden afgelost.

Schuldenlasten belemmeren nu de welvaartsontwikkeling

Reductie van schuldenlasten is voor Ons Geld prioriteit. Schuldenlasten belemmeren nu de welvaartsontwikkeling. In het huidige stelsel is de maatschappelijke geldhoeveelheid afhankelijk van de schuldenlasten die een samenleving dragen kan. Daardoor blijven welvaartspotenties onbenut. Door schuldreductie wordt deze belemmering van welvaartsontwikkeling direct weggenomen.

Naast het eenmalige voordeel is er een jaarlijks voordeel voor de overheid van 6 tot 20 mrd Euro, voortkomend uit de gemiddelde groei van de geldhoeveelheid. Dit mag de overheid dan naar eigen inzicht besteden. Ze kan er bijvoorbeeld uitgaven mee doen of belastingen mee verlagen. Ze mag er echter niet op rekenen dat dit bedrag ook jaarlijks beschikbaar is. Dat bepaalt de monetaire autoriteit. En die zou ook kunnen bepalen dat de geldhoeveelheid in enig jaar juist moet krimpen.

Monetair beheer

In het bestaande stelsel is de verdienpotentie van banken bepalend voor de geldgroei (of -krimp). Bij het huidige hoge schuld- en schuldenlastenniveau zorgt dat voor aanhoudende stagnatie. Voor banken zijn de risico’s dan te groot en de rendementen te laag om nog verder te expanderen, en daarmee blijft de maatschappij verstoken van de middelen die ze nodig heeft om te floreren. In het hervormde stelsel zullen andere maatstaven gaan gelden. Voorop staat daarbij de waardevastheid van de munt. Er wordt niet langer gestreefd naar inflatie, zoals de ECB nu doet. Geldontwaarding is dan geen doel meer. Inflatie en deflatie zijn dan door de overheid met haar directe controle over de geldhoeveelheid effectief te bestrijden. Ze heeft dan de geldpers en de belastingen als directe monetaire instrumenten.

Dit alles is nogal ingrijpend. In positieve zin: de samenleving zou tot volle bloei kunnen komen. Welvaarts- en welzijnspotenties die op dit moment onbenut blijven zouden kunnen worden gemobiliseerd. Het wordt mogelijk om de maatschappelijke geldhoeveelheid en toedeling af te stemmen op de welvaarts- en welzijnspotenties die een samenleving in zich draagt. Geld wordt dan dienstbaar aan de doelen die een samenleving zich stelt.

Er is geen reden meer om de economie te laten draaien op girale geld-beloften van banken

Digitalisering is een factor die dit mogelijk maakt. Digitaal chartaal geld kan het bezit en de zekerheid van chartaal geld combineren met het betaal- en beheergemak van giraal geld. Bijgevolg is er geen reden meer om de economie te laten draaien op girale geld-beloften van banken. We kunnen naar een stelsel toe van door de overheid gecreëerd digitaal chartaal geld, dat je bezitten kunt, en dat in beginsel vrij is van schuldenlasten, en dat niet slechts bestaat als ‘vordering op de uitgevende instelling’.

Keuzevrijheid

Voor het publiek neemt de keuzevrijheid daarbij toe. Wie nu geld handzaam (online) wil sparen of voor betaling beschikbaar wil hebben, is gedwongen het uit te lenen aan een bank. Zijn geld staat daarmee bloot aan de risico’s die de bank neemt. In het voorstel van Ons Geld krijgt het publiek echter een alternatief. Naast uitlenen aan een bank kan de spaarder straks ‘echt sparen’, dat wil zeggen, voorlopig niet gebruiken, dus ook niet uitlenen, en dat met behoudt van online betaalgemak. Je krijgt geen rente over dat spaargeld, maar verliest het ook niet als je bank failliet gaat. Deposito-garantie voor banksparen kan en moet dan worden afgeschaft. Dat verstoort de markt, bevoordeelt het bankwezen en wentelt hun risico’s af op het collectief.

Het woord sparen zou moeten worden voorbehouden voor dit nieuwe, veilige, renteloze sparen, zoals ondernemer Richard van der Linde dat wil aanbieden. Wat nu sparen heet wordt dan ‘uitlenen aan een bank’ genoemd. Je geld kan dan renderen maar loopt ook risico. Prudentieel toezicht zou kunnen worden afgebouwd. Dat toezicht is maar misleidend want het wekt de indruk dat uitgeleend geld veilig is. Veilig is alleen geld dat niet is uitgeleend. In de plaats van prudentieel toezicht kan dan een prospectusplicht komen, waarmee gelduitleners beter zijn geïnformeerd, en de markt beter zijn werk kan doen.

Geleidelijke hervorming

Convertering van alle spaar- en betaalgelden kan EU-lidstaat Nederland niet op eigen houtje doen. Maar dat wil niet zeggen dat ze moet gaan wachten op Europese consensus en coördinatie. Ze kan morgen al met de hervorming beginnen. Allereest kan ze het publiek het ‘nieuwe sparen’ al bieden. Bijvoorbeeld door een speciaal vergunningsregime te creëren voor betaal- en spaardienstverleners, die geen bank willen zijn, en die hun klanten een 100 procent veilige rekening willen bieden. Als dit alternatief er is, kunnen depositogaranties worden afgebouwd. Het is dan aan het publiek om te kiezen tussen veilig en renteloos sparen, of risicovol uitlenen of beleggen. Dat op zich zou het geldstelsel al stabieler en het publiek bewuster kunnen maken.

Digitaal chartaal geld is direct in te zetten

Het voorgaande hoeft de overheid nauwelijks inspanning te kosten. Ze hoeft DNB maar aan te geven dat die nieuwe vergunning er moet komen. Digitaal chartaal geld vergt een actievere opstelling van de overheid. Het aardige is dat Europese verdragen hier niets over zeggen. Lidstaat Nederland kan op dit vlak dan ook vrijelijk haar weg gaan. En niet allen Nederland. Wellicht zou het voor Griekenland ook een oplossing zijn. In mijn position paper voor de Kamercommissie stel ik het als volgt:

‘Digitaal chartaal geld is direct in te zetten om leemtes in het huidige geldstelsel te adresseren. Zo kan het worden ingezet voor armoedebestrijding en maatschappelijke participatie. Aldus kan direct liquiditeit worden geboden op plaatsen waar dit maatschappelijk gewenst en mobiliserend is; daar waar (latente) economische vraag onbediend en de benodigde werkkracht onbenut is wegens geldgebrek. Lidstaten die door monetaire krapte in krimp of stagnatie verkeren zouden met de uitgifte van digitaal chartaal geld acute maatschappelijke nood kunnen lenigen.’

Structurele verbetering van het geldstelsel lijkt misschien wat disruptief. Maar deze schijn bedriegt. Die verbetering kan vandaag al worden ingeleid, met vrij simpele maatregelen, zoals zuiver woordgebruik, een stelsel voor sparen zonder uitlenen, en een overheid die ervaring gaat opdoen met digitaal chartaal geld.

Edgar Wortmann, Stichting Ons Geld

The post Overheid: maak een einde aan de monetaire ‘laissez faire’ appeared first on Follow the Money.

11 Aug 18:59

Terra Flamma: Stunning Long-Exposure Photographs of California Wildfires by Stuart Palley

by Christopher Jobson
The El Portal Fire burns on a hillside  in the Stanislaus National Forest and Yosemite National Park on Sunday evening July 27, 2014. The community of El Portal was under a mandatory evacuation. By Tuesday the blaze had burned nearly 3,000 acres.  Long exposure image.

The El Portal Fire burns on a hillside in the Stanislaus National Forest and Yosemite National Park on Sunday evening July 27, 2014. The community of El Portal was under a mandatory evacuation. By Tuesday the blaze had burned nearly 3,000 acres. Long exposure image.

The Etiwanda Fire burns shortly after dusk on April 30, 2014 in Rancho Cucamonga, CA. Long exposure image.

The Etiwanda Fire burns shortly after dusk on April 30, 2014 in Rancho Cucamonga, CA. Long exposure image.

The news of deadly wildfires ravaging California has been as awe-inspiring as it is terrifying. Great swaths of forests, mountains, fields, and entire neighborhoods can be incinerated in moments leaving nothing unscathed. For the last few years, Los Angeles-based photographer Stuart Palley has been shooting these fires as they rage across Southern California as part of a series he calls Terra Flamma.

More than just capturing flames or firefighters, Palley focuses instead on the entire landscape surrounding each event. By utilizing long exposure techniques he incorporates trails of sparks, the lights of firefighting aircraft, and even the stars above to create images that speak more to the strange beauty of wildfires than simple editorial documentation.

Though Palley often jumps at the opportunity to photograph a fire at a moment’s notice, he’s also well prepared. He takes a number of precautions including completion of the US Forestry Service’s “Introduction to Wildland Fire Behavior” to better ensure his safety.

You can follow more of Palley’s work on Instagram. (via PetaPixel)

The French Fire burns overnight in the Sierra National Forest near the town of North Fork, CA on August 1st, 2014. The blaze was burning in steep, rugged, and remote terrain.

The French Fire burns overnight in the Sierra National Forest near the town of North Fork, CA on August 1st, 2014. The blaze was burning in steep, rugged, and remote terrain.

The Way Fire burns on August 19, 2014 in the Sierra National Forest near Kernville, CA overnight.  Long exposure image.

The Way Fire burns on August 19, 2014 in the Sierra National Forest near Kernville, CA overnight. Long exposure image.

The Meadow Fire burns overnight near Half Dome in Yosemite National Park early Monday September 8, 2014. As of Wednesday the fire had burned over 4,500 acres and was 10% contained.  Long exposure image.

The Meadow Fire burns overnight near Half Dome in Yosemite National Park early Monday September 8, 2014. As of Wednesday the fire had burned over 4,500 acres and was 10% contained. Long exposure image.

The Shirley Fire burns at night off of Old State Rd near Lake Isabella, CA while a helicopter circles overhead and crews work on a slopover. Long exposure image.  The Shirley Fire burns overnight near Lake Isabella, CA on the evening of June 15, 2014. By morning the fire had burned 2200 acres and was 10% contained. At least two structures were lost. Date 20140615 Date 20140615

The Shirley Fire burns at night off of Old State Rd near Lake Isabella, CA while a helicopter circles overhead and crews work on a slopover. Long exposure image.

The Lake Fire burns in the San Bernardino National Forest Thursday June 18, 2015. By evening the fire burned over 10,000 acres and was 5% contained. The Lake Fire burns along it's northern flank at night in the San Bernardino National Forest Late Thursday night. The Lake Fire burns in the San Bernardino National Forest Thursday June 18, 2015. By evening the fire burned over 10,000 acres and was 5% contained.

The Lake Fire burns in the San Bernardino National Forest Thursday June 18, 2015. By evening the fire burned over 10,000 acres and was 5% contained. The Lake Fire burns along its northern flank at night in the San Bernardino National Forest Late Thursday night.

The Lake Fire burns in the San Bernardino National Forest Thursday June 18, 2015. By evening the fire burned over 10,000 acres and was 5% contained. The Lake Fire burns along it's northern flank at night in the San Bernardino National Forest Late Thursday night. The Lake Fire burns in the San Bernardino National Forest Thursday June 18, 2015. By evening the fire burned over 10,000 acres and was 5% contained.

The Lake Fire burns in the San Bernardino National Forest Thursday June 18, 2015. By evening the fire burned over 10,000 acres and was 5% contained. The Lake Fire burns along its northern flank at night in the San Bernardino National Forest Late Thursday night.

The Lake Fire burns in the San Bernardino National Forest Thursday June 18, 2015. By evening the fire burned over 10,000 acres and was 5% contained. The Lake Fire burns along it's northern flank at night in the San Bernardino National Forest Late Thursday night. The Lake Fire burns in the San Bernardino National Forest Thursday June 18, 2015. By evening the fire burned over 10,000 acres and was 5% contained.

The Lake Fire burns in the San Bernardino National Forest Thursday June 18, 2015. By evening the fire burned over 10,000 acres and was 5% contained. The Lake Fire burns along its northern flank at night in the San Bernardino National Forest Late Thursday night.

The Lake Fire burns in the San Bernardino National Forest Friday June 19, 2015. By evening the fire burned over 13,000 acres and was 10% contained.

The Lake Fire burns in the San Bernardino National Forest Friday June 19, 2015. By evening the fire burned over 13,000 acres and was 10% contained.

The Lake Fire burns in the San Bernardino National Forest Friday June 19, 2015. By evening the fire burned over 13,000 acres and was 10% contained.

The Lake Fire burns in the San Bernardino National Forest Friday June 19, 2015. By evening the fire burned over 13,000 acres and was 10% contained.

28 Jul 16:57

San Francisco-Based Company Builds Guitars From Recycled Skateboard Decks

by Kate Sierzputowski

Prisma-Skateboard-Guitar

Nick Pourfard is 22-year-old artist, musician, and skateboarder currently combing his multiple talents into one package: guitars built from reclaimed skateboard decks. The San Francisco-based industrial design student taught himself woodworking to tackle the project which he branded as Prisma Guitars. Each instrument is 100% handmade and composed of skateboards that have been used or broken.

Recently, Pourfard had the honor of building a piece for Steve Harris of Iron Maiden. Pourfard explains, “I took every detail of his playing style and aesthetic into consideration. The bass has an off-white painted alder back with skate top featuring colors as close to West Ham as possible. I laser cut a custom mirror pickguard and bound the whole body in black and white to pay homage to his classic original bass.”

You can donate your own used or broken skateboards to Pourfard before they make their way into a landfill here. (via fubiz)

Working-010

11x14

Tracing

Prisma-006-Front

_H3A1157

Guitar-003-Body

26 Jul 13:54

video:  Cat Entertains Himself with Newton’s Cradle

07 Jul 21:50

Photo23 Jun 21:23

(4) Tumblr

by xote
26 Jun 01:06

Flower causes cat to malfunction. [video]Flower causes cat to malfunction. [video]

18 Jun 03:42

Photo18 Jun 09:00

When you think that you are dealing with a small bug

by sharhalakis

by uaiHebert

10 Jun 02:27

PJ Paterson

11 Jun 05:36

Photo

14 May 04:06

Photo08 May 20:00

(photo via wolfie305)(photo via wolfie305)

08 May 09:00

Explaining Puppet to management

by sharhalakis
image

by @dtsomp

Also: How the project manager imagines my work - by Stefan

24 Apr 14:04

Elegant Fine Line Geometric Tattoos by Dr. Woo

by Christopher Jobson

top

With delicate lines, dots, and geometric patterns, L.A. tattoo artist Dr. Woo creates some of the coolest tattoos we’ve seen in quite a while. The 33-year-old artist first started experimenting with tattoos when he was only 13 and would later work as a fashion buyer and designer before he apprenticed with Mark Mahoney at the Shamrock Social Club where he’s now based.

Woo is now one of the most in-demand tattoo artists in L.A. with a waitlist well over six months. There’s often a line out the door of people just making appointments in-person (a professor recently showed up with an entire class in tow). You can join a half million others and follow him on Instagram. All photos courtesy the artist. (via Quipsologies, My Modern Met, The New York Times)

woo-1

woo-2

woo-7

woo-3

woo-4

woo-5

woo-6

woo-8

30 Dec 20:45

LIVING COLORThe world is your kaleidoscope, and the varying...


Afghanistan


Vietnam


United States


Ethiopia


Tibet


Yemen


Paraguay


Mauritania


United Kingdom


India

LIVING COLOR

The world is your kaleidoscope, and the varying combinations of colors which at every succeeding moment it presents to you are the exquisitely adjusted pictures of your ever-moving thoughts.
- James Allen

EXHIBITIONS

Finding the Sublime 
December 16, 2014 - April 2015 
CT Gallery 
112 rue Saint-François 74120 
Megève, France

Iconic Photographs
Bait Al Zubair Museum
Muscat, Oman
Opens December 16, 2014

Steve McCurry Retrospective
Villa Riale di Monza
Monza, Italy
October 30 - April 6, 2015

20 May 17:09

The Metropolitan Museum of Art Releases 400,000 Images Online for Non-Commercial Use

by Christopher Jobson

The Metropolitan Museum of Art Releases 400,000 Images Online for Non Commercial Use photography history black and white
Kinder in einem Feriendorf / Martin Munkacsi / 1929

The Metropolitan Museum of Art has released a vast archive of 400,000 (mostly) hi-resolution digital images online that you can download and use for non-commercial purposes. From a 12-megapixel scan of Rembrandt’s 1660 self-portrait to over 18,000 photos spanning almost two centuries. Here are a few quick gems from the Photography collection, see also: Arms & Armor, Modern and Contemporary Art, and other highlights. (via Kottke)

The Metropolitan Museum of Art Releases 400,000 Images Online for Non Commercial Use photography history black and white
Daughters of Jerusalem / Julia Margaret Camero / 1865

The Metropolitan Museum of Art Releases 400,000 Images Online for Non Commercial Use photography history black and white
Head of Man with Hat and Cigar / Leon Levinstein / 1960

The Metropolitan Museum of Art Releases 400,000 Images Online for Non Commercial Use photography history black and white
Isambard Kingdom Brunel Standing Before the Launching Chains of the Great Eastern / Robert Howlett / 1857

The Metropolitan Museum of Art Releases 400,000 Images Online for Non Commercial Use photography history black and white
A Study, No. 1 / Rudolph Eickemeyer / 1901

The Metropolitan Museum of Art Releases 400,000 Images Online for Non Commercial Use photography history black and white
Street Minstrel, Gose / Shinichi Suzuki / 1870s

The Metropolitan Museum of Art Releases 400,000 Images Online for Non Commercial Use photography history black and white
Group of Thirteen Decapitated Soldiers / Unknown / 1910

The Metropolitan Museum of Art Releases 400,000 Images Online for Non Commercial Use photography history black and white
Sincerely Yours, Woodrow Wilson / Arthur S. Mole / 1918

The Metropolitan Museum of Art Releases 400,000 Images Online for Non Commercial Use photography history black and white
A Girl, Carmel / Johan Hagemeyer / 1930.           Unidentified Child Picking Nose / Walker Evans / 1930.

The Metropolitan Museum of Art Releases 400,000 Images Online for Non Commercial Use photography history black and white

07 May 15:30

Финский военный фотоархив - важнейшее историческое событие года

by tema@tema.ru
Во время Второй мировой войны у многих солдат были с собой фотики. Американцы фоткали все подряд, как сейчас хипстеры с айфонами. Немцы фоткали все подряд, поэтому нам досталось куча снимков солдатского быта, включая групповые сеансы хождения в туалет. Не знаю, сколько у финских солдат было мыльниц, но 150 фотографов работали на фронте, документируя все подряд.

Только советский солдат ходил без камеры. Если у советского солдата просто находили камеру, ему засоывавли ее в жопу и отправляли на передовую в мясорубку. Если же советский солдат успевал сделать хоть один кадр, его просто расстреливали на месте. Поэтому у нас нет никаких фотографий с войны, кроме тех, которые ТАСС разрешил показывать.

До середины 1950-х фотоаппарат в руках советского человека в городе воспринимался как автомат в руках террориста. Или как эксплуатация ксерокса без допуска КГБ. Спросите у старших. Расчехлять свой ФЭД можно было пионерам из фотокружка по команде учителя, но не летом во время блокады. Не верите? Покажите хоть одну бытовую фотку из блокадного Ленинграда. Все снимки сделаны тремя проверенными фотокоррами зимой.

Но сегодня мы о другом. Силы обороны Финляндии сделали роскошный подарок всем любителям истории, опубликовав 160 000 (сто шестьдесят тысяч) архивных фотографий периода 1939-1945 годов. С начала Советско-финской войны и до конца Второй мировой.

Вот ссылка: http://sa-kuva.fi/neo?tem=webneoeng

Сайт сделан немного через жопу, поиск только по-фински, рубрикатор говно, листалка пиздец неудобная, систематизации никакой, но это не важно. Важно, что у нас есть возможность окунуться в архив из огромного количества снимков, которые ранее не публиковались. Некоторые кадры не стоит показывать детям и слабонервным, я их в подборке не привожу.

JSdia001

JSdia012

JSdia036

JSdia042

JSdia043

JSdia054

JSdia064

JSdia079

JSdia090

JSdia122

JSdia182

JSdia207

JSdia236

JSdia250

JSdia254

JSdia315

JSdia750

JSdia753

942

45640

57748

97208

166262

166333

fu_2183

173290

a_152

a_432

fu_798

fu_2444a

165775


Да, в 1939 году СССР напал на Финляндию и забрал себе немного земель, включая город Выборг.

Поэтому в 1941 Финляндия была на стороне Германии и помогала в блокаде Ленинграда. Впрочем, это не мешает сегодня скоростному поезду "Аллегро" ходить из Питера в Хельсинки.

Интересно, доживем ли мы когда-нибудь до момента, когда все наши архивы военного времени будут хотя бы рассекречены, не то что оцифрованы и опубликованы?

02 May 17:49

[Humor] Doe maar een diagnose..

by Marc Petersen

Bmn9-3CIEAAE2Hj

15 Mar 11:34

photos by Josef HoflehnerOcean's Eleven (Florida, 2011)


(Japan, 2013)


Desert, Tucson, Arizona


Bondi Baths (Sydney, Australia, 2011)


Baker Beach, San Francisco, California


Waikiki Surfers (Honolulu, Hawaii, 2013)


The Theatre School (Chicago, USA, 2013)


Central Park (New York, 2011)


Bel Air (Cuba, 2012)


Secluded (Iceland, 2006)


Green Chairs (Vietnam, 2012)


Beach Soccer (Rio de Janeiro, Brazil, 2010)


Chinatown, Manhattan, New York


Boats in Fog (Vietnam, 2012)


Bathing Boxes II (Melbourne, Australia, 2012)


Water Sky (Japan, 2012)


Beach Walk, Cape Cod, Massachusetts


Shimabara Bay (Japan, 2013)


Harvest Bins, Twin Falls, Idaho


Happy Hour (Japan, 2012)


Speedway, Bonneville, Utah


Undercover, West Hollywood, California


Hillside Fences (Japan, 2009)


Sleeping Seal, Waikiki, Hawaii


Ginza Umbrellas (Tokyo, Japan, 2012)


Paris (France, 2012)


East Wacker (Chicago, USA, 2013)


Sea of Japan II (Japan, 2013)

13 Feb 10:28

EU-hof staat linken naar auteursrechtelijk materiaal toe

Het Hof van Justitie van de Europese Unie vindt linken naar auteursrechtelijk materiaal geen probleem.
13 Dec 15:36

Via The Old Reader - New Send To Feature

image

Last night we introduced another new feature called Send To. Like Starred items, this has been a frequently requested addition and something we’ve been itching to get into the application. Send To allows you to share posts from The Old Reader to external services such as Facebook, Twitter, Tumblr, Evernote, Google+, or email. By default, email, Facebook, and Twitter are available in your Send To list but you can add others or configure custom options in Settings under the Social tab. We’ve put together a short page with some common services you might want to add to your Share To list here. Email us with any you think would be a good fit for this list.

Also, there’s another small feature that went out last night. We added pubsubhubbub to the user’s profile RSS feed (http://theoldreader.com/profile/[USERNAME].rss), so profile RSS feeds now provide near real time updating. Small, but it might be worthy of mention.

We hope you like these new features as much as we do.

Thanks for using The Old Reader!

Photo Credit: 

http://wordsmoker.com/blog/2009/01/15/welcome-to-the-happy-baby-kitten-club/

10 Aug 00:56

Spirit Science over enlightment

by Tui

Spirit Science is een website die spiritualiteit promoot. Ik stuitte op een filmpje van hen wat ik wel leuk in elkaar vond gezet. Het behandelt een variëteit aan thema’s als energie, dimensies, chakra’s, religies vanuit zowel spirituele als wetenschappelijke visie. Nogal ambitieus, maar ze hebben er een amusant product van gemaakt.

Patchman, de mascotte van Spirit Science.

Patchman, de mascotte van Spirit Science.

Een terugkerend thema dat ze hebben gebruikt is licht. Licht in figuurlijke zin als bij bewustzijn en in spirituele zin als enlightment. Licht komt terug als belangrijke factor in culturen en religies als brenger van leven. Licht is energie en energie manifesteert zich in verschillende vormen.

Een doel van de website en van de video is om een spirituele verandering in gang te zetten. Het legt uit hoe de industriële revolutie een cultuur tot stand heeft gebracht die mensen in een dwangbuis zet en pleit ervoor dat mensen weer vrij worden om het licht te zien.

Spirit Science website

13 Jul 16:00

When Lightning Strikes Sand

When Lightning Strikes Sand

Submitted by: Unknown (via Scientific American)

03 Jul 12:00

Five Rookie Mistakes Killing Your Blog’s Security

by Mike Stenger

Blog security

It doesn’t matter if you write about Teletubbies, or are even relatively unknown. Hackers will go after anyone, often injecting malware or adding links to suspicious websites. This can put a sour taste in reader’s mouths, making them wary of visiting your blog again. While WordPress has gotten better over the years, and blog security has improved, there are still multiple factors that make your site an easy target, mistakes that can easily be avoided…

Not Updating WordPress Regularly

WordPress receives fairly consistent updates, and most updates contain important security improvements. Sometimes it’ll be just a simple fix while other times it’ll be a patch for a major security flaw. One reason blog owners don’t update right away is because they’re afraid the update will go haywire, having a conflict with a plugin or two. This is a valid concern, but not a good excuse.

Search around to see what other users are reporting with the latest version. Chances are, updating will go smoothly. Plus, given the fact you can increase your blog security with just a couple clicks, makes the process that much easier.

Letting Your Plugins Fall Behind

Plugins enhance the functionality of our blogs, but they can also enhance the likelihood of a hacker getting access to your site. Check your plugins page regularly for updates, and try to refrain from using plugins that haven’t been updated in a while.

Using A Sketchy Theme

There are thousands of themes to choose from, and unfortunately some are coded horribly or, even worse, contain malicious code. Always make sure your theme is from a trusted source, and if it receives consistent updates, even better. WPMU does a great job revealing the dark side of free themes from various sites.

As the saying goes, you get what you pay for. It’s best to stay away from free themes altogether, and services like Elegant Themes or WooThemes offer a high quality selection at one low price.

Having A Weak Password

You know what the most used password is? “password”. What about the second most popular? “123456”. The very first thing that hackers do to get past your blog security is go straight to the login page. Often times, if there is a weak password, brute forcing will usually get them in.

There’s absolutely no reason to use a poor password. Personally, I use LastPass to manage all my passwords. You never have to worry about remembering a password again, it automatically fills in your login details, and everything is encrypted. As an added measure, using GRC’s High Security Password Generator ensures guessing your password is next to impossible.

Your Username Is “Admin”

When you create a WordPress blog, your username is “Admin”. While this is okay, it makes a hackers job easier. You see, they already know your username which is one half of the battle. With how WordPress is setup, you can’t change a username once it’s created.

However, you can create a new account under a different username, and then delete the “Admin” account. Just make sure that when you go to delete, you choose to reassign all posts to the new username you’ve created. If you’re uncertain how to go about this, Kim Castleberry has a great walkthrough.

Recommended Tools

Here at Blog Herald, we use a service called Cloudflare. It’s an alternative DNS that not only helps improve the speed of your website, but will also amp up your blog security. There is a free or paid version, and both will protect your blog from DDoS attacks, bots, email harvesters, and more.

Although changing your username and using a strong password is sufficient, it’s best to take things one step further. A plugin called Limited Login Attempts will block someone after so many failed login attempts, making a brute force attack very unlikely.

Photo credit: Brian Klug

The post Five Rookie Mistakes Killing Your Blog’s Security appeared first on The Blog Herald.

06 May 12:59

Still Hungry After All These Years

by Ree

Happy Monday and Happy Anniversary! It’s been seven years since I started blogging, and I wanted to take the opportunity today to look back at some of my favorite dishes I’ve posted through the years. These don’t fit into any one category or any one theme; they’re just things I love and would eat 24-7 if given the opportunity.

Thank you guys for being a part of things around here for all these years. I’ve enjoyed blogging so very much, and you guys have been wonderful.

Here are some of my faves. Click on either the photo or link below it to be taken to the step-by-step. (Warning: I’ll start with the oldest recipes and work my way up…so some photos may be very old and grody-looking. My photography has been part of the process!)

I’m sharing a lot of recipes here…but there’ll be no more photos than my average cooking post! Har.

 
cinnamonrollsCinnamon Rolls. They define me and complete me.

 
 
 
olivebreadOlive Cheese Bread. This stuff is just sickeningly good. (Great photo, don’t you think? Not.)

 
 
 
peachcrispPeach Crisp with Maple Cream Sauce. One of my favorite desserts of all time. The maple cream sauce can be drunk with a straw. (Don’t ask me how I know this.)

 
 
 
onionstringsOnion Strings. These things bring grown men to their knees, they’re so delicious and addictive. The only drawback is that they can’t be made fast enough.

 
 
 
pastaallavodkaPasta all Vodka. Can I make this for breakfast? My gracious.

 
 
 
favoriteburgerMy Favorite Burger. And it still is. (This was the recipe that told me once and for all that I can’t shoot recipes at night. And to this day, I still don’t know how to use a flash.)

 
 
 
gingersteaksaladGinger Steak Salad. Oh, I love this one. Best use of a leftover steak ever.

 
 
 
appletartQuick and Easy Apple Tart. The perfect quick dessert! (Drizzle on caramel sauce instead of powdered sugar if you’re feeling particularly naughty.)

 
 
 
keylimeKey Lime Pie, which isn’t even made with key lime juice, but I’m okay with that if you are.

 
 
 
ribeyeonionRibeye Steak with Onion-Blue Cheese Sauce. This one’s up there, folks. It’s definitely up there.

 
 
 
butteredrosemaryButtered Rosemary Rolls. The best (and easiest) dinner rolls this side of the Mississippi.

 
 
 
chickennoodlesHomemade Chicken & Noodles. Will forever remind me of Ga-Ga.

 
 
 
salsaRestaurant Style Salsa. Possibly one of my most habit-forming recipes. There’s no going back from here.

 
 
 
chickenbbqpizzaBarbecue Chicken Pizza. Me likey. The more cilantro, the better.

 
 
 
cinnamontoastCinnamon Toast, the Right Way. You did know there’s a right way and a wrong way to make cinnamon toast, right? Don’t go down the wrong road!

 
 
 
spinachSpinach with Garlic Chips. One of my favorite side dishes! Popeye would be proud.

 
 
 
sesameSimple Sesame Noodles. One of the simplest recipes on this site, it’s also one of the most delicious. You won’t believe the flavor, and you’ll make it all summer long.

 
 
 
bigsteakBig Steak Salad. It’s 7:14 am, and I can close my eyes and taste this feast-for-the-senses salad. I absolutely love it.

 
 
 
drpepperSpicy Dr Pepper Pulled Pork. You won’t believe how easy it is. Soooo spicy and flavorful!

 
 
 
quesadillasQuesadillas de Camarones. I’ve eaten a lot of different varieties of quesadillas in my 44 years…but I think this one might be my fave.

 
 
 
capreseClassicCaprese. Nothing better in the world.

 
 
 
chipotleChipotle Steak Salad. This is the third sliced-steak salad I’ve put on this list. Do you think I might have a problem? Anyway, you’ll love this one.

 
 
 
cajunchickenCajun Chicken Pasta. My kids love it. Marlboro Man loves it. Charlie loves it. I love it. It’s spicy, creamy, flavorful, and dreamy. You’ll love it, too!

 
 
 
citrusbutterCitrus Butter Cookies. These little numbers are both darling and delightful. (And buttery. Mmmmmmm!)

 
 
 
corncheeseCorn & Cheese Chowder. It’s perfectly delicious in a regular ol’ bowl…but in a bread bowl, it’s utterly sublime.

 
 
 
frenchfriesPerfect French Fries. Dip ‘em in a mix of ketchup and mayonnaise if you’ve been good and have exercised all week.

 
 
 
salisburySalisbury Steak. Who doesn’t love this school cafeteria throwback?

 
 
 
florentineChicken Florentine Pasta. Protein, veggies, carbs…this has it all! I love, love, love this pasta dish.

 
 
 
lowcarbLow-Carb Burgers, for the times you need to be good…

 
 
 
pattyAnd Patty Melts, for all the other times. Ahem.

 
 
 
pizzaburgerAnd then we have Supreme Pizza Burgers for those times you pretty much want to thumb your nose at every rule there is.

 
 
 
mangomargMango Margaritas. Colorful. Cool. Absolutely irresistible. Practice restraint—these’ll sneak up on you. Again, don’t ask me how I know this.

 
 
 
buffaloBuffalo Chicken Salad. Surprisingly decadent.

 
 
 
potatosoupPerfect Potato Soup. One of the best soups there is, and one of the most popular soups on the site. Many thumbs up!

 
 
 
stewSunday Night Stew. So right, it’s actually wrong. Or vice versa. Another favorite.

 
 
 
ednamaeEdna Mae’s Sour Cream Pancakes. Try them. Just once.

 
 
 
breakfastquesadillaBreakfast Quesadillas. Just posted these week before last. I could go for one (or seven) wedges right about now.

 
 
 
orangevanillaAnd, from last week, Orange Vanilla Monkey Bread.

I think that’s as good a place as any to end this roundup!

Hope you find a couple of new things to make this week.

Thanks again for being here, guys.

I love ya,
P-Widdy

04 May 17:00

The Stunning Instrument That Sounds Like an Orchestra

by Delana
[ By Delana in Gadgets & Geekery & Technology. ]

wheelharp

Stringed instruments have been played since time immemorial, and naturally as technology improves plenty of people are trying to recreate that kind of sound digitally. Of course, nothing compares to the rich, warm, sensual sound of an actual stringed instrument, and this is something that artist and artisan Jon Jones understands better than most people. That is why he created the Wheelharp, an incredible stringed instrument that manages to sound like the entire string section of an orchestra all on its own.

radial wheelharp

The beautiful instrument was inspired in 2001 by Jones’ hurdy-gurdy, an ancient stringed instrument that produces tones via a hand-cranked rosined wheel rubbing against strings. As much as Jones enjoyed the hurdy-gurdy, he wanted to know if he could create a full-scale chromatic instrument in which each string could produce a different sound when individually bowed on the rosined wheel. He set out to produce the first Wheelharp.

The result was an instrument of incomparable beauty and charm. Pressing on any of the Wheelharp’s keys moves a string toward the rosined wheel. Of the instrument’s two pedals, the right controls the speed of the motor which turns the wheel. The left pedal controls a damper system that extends across the strings. Although the instrument looks old-timey and low-tech, it also includes an electromagnetic pickup and a piezoelectric pickup, both of which allow the player to control the instrument’s amplification.

linear wheelharp

It would be impossible to describe the immense beauty and complexity of the music produced by the Wheelharp. It is truly an instrument like no other in the world. It is produced in two versions: a radial version (with the curved keyboard) and a linear model with a more familiar, traditional straight keyboard. Both models produce some of the most breathtaking music ever produced by a single instrument. It certainly doesn’t hurt that the Wheelharp is an object of beauty to look at, either. But if you want to give this incredible invention a try, be ready to pay for it: the least expensive version from Antiquity Music runs nearly $10,000.

Share on Facebook

[ By Delana in Gadgets & Geekery & Technology. ]

[ WebUrbanist | Archives | Galleries | Privacy | TOS ]