Shared posts

09 Jul 09:18

205

by wimm

کسی چه می‌دونه شاید مام یه روز عصر بعد اداره بیایم خونه ببینیم خوش‌بخت شدیم رفته پی کارش.

مَسود شب قبل خواب خوش‌بخت می‌شد دیگه صبحا راحت پا می‌شد می‌رفت یونیسف به کودکان و این‌جور چیزا کمک می‌کرد.